UKRYJ ZDJĘCIE [-]
CZYTAJ WIĘCEJ
RODZAJE MAILINGÓW SELFMAILER USŁUGA FULFILMENT KOPERTOWANIE I ADRESOWANIE KOPERT JAK PRZYGOTOWAĆ BAZĘ DANYCH
 
PRZYKŁADOWE REALIZACJE NASZE REFERENCJE KONTAKT Z DORADCĄ

STRONA GŁÓWNA / OFERTA / DIRECT MAILING / JAK PRZYGOTOWAĆ BAZĘ DANYCH

Mailing z wykorzystaniem baz danych, zawierających dane osobowe, realizujemy tylko i wyłącznie na bazach danych powierzonych przez Klienta, który dostarcza upoważnienia Administratora tych baz do wykorzystania w zakresie, w jakim wykonywana jest usługa.

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania wyznaczonych przez Administratora warunków przetwarzania, a przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych, w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. Dlatego też, zgodnie z wdrożonymi procedurami, stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

Bazy danych przyjmowane są przez nas w formie zapisu elektronicznego na nośniku danych lub w inny sposób, uzgodniony z Klientem, na potrzeby wykonania usługi mailingu. Klient może przesłać bazę danych drogą elektroniczną.

 

Administratorem baz danych jest Klient lub inny podmiot, który udzielił mu prawa do ich wykorzystywania w zakresie realizowanej przez nas usługi.

 

Przekazywane nam bazy danych muszą zawierać zapisy (rekordy), dotyczące poszczególnych odbiorców, obejmujące z reguły następujące dane:

 • numer zapisu (rekordu) w ramach bazy danych
 • nazwa firmy
 • imię
 • nazwisko
 • nazwa ulicy
 • oznaczenie budynku lub lokalu zajmowanego przez odbiorcę
 • nazwa miejscowości
 • kod pocztowy

Klient powinien dokładnie określić, jak ma wyglądać nadruk danych na kopercie. Informacje takie powinny obejmować również wytyczne, jak postępować z rekordami nietypowymi (jeśli takie występują w bazie), np. gdy rekord nie zawiera jednego ze stałych elementów danych adresowych itp. Kolumny w bazie danych powinny być nazwane zgodnie z zawartymi w nich danymi np.: "Imię", "Nazwisko", "Lp.", "Barcode" itp.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt i uzgodnienie, jak ma zostać przygotowana baza do poprawnego wykonania zlecenia.
 

 

Przygotowanie bazy danych:

 • baza danych może być dostarczona w formatach: Excel, Access, dbf, plik tekstowy, csv, xml
 • baza musi posiadać nazwę pól (np. nr, imie, nazwisko, kod, miasto)
 • w przypadku polskich kodów pocztowych należy zachować odpowiedni format (00-000)
 • w bazie powinny znajdować się tylko te dane, które mają być wydrukowane; niepotrzebne dane usuwa się a nie ukrywa; ewentualnie do bazy należy dołączyć specyfikację
 • kolumny mogą być połączone w następujący sposób: ulica + numer domu/lokalu, kod + miasto