Lista ofert 2

Warunki składania wszystkich zamówień w firmie Mellow Sp. z o. o

1. Podpisany przez Zamawiającego formularz zamówienia, wysłany do firmy Mellow Sp. z o.o. jest równoznaczny z zawarciem umowy wiążącej obie Strony z chwilą dotarcia do Mellow Sp. z o.o., pod warunkiem braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Mellow Sp. z o.o. w terminie 1 dnia roboczego od dnia dotarcia formularza zamówienia do firmy Mellow Sp. z o.o. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Mellow Sp. z o.o. jest równoznaczne z odmową zawarcia umowy i nie rodzi po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń.
2. Transmisja telefaksowa lub podpisany skan zamówienia przesłany mailem na adres pracownika działu handlowego Mellow Sp. z o.o. są traktowane na równi z oryginałem zamówienia.
3. Mellow Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego w drodze korespondencji e-mail o akceptacji wypełnionego formularza zamówienia, jako treści lub załącznika e-mail, pod warunkiem braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Mellow Sp. z o.o. w terminie 1 dnia roboczego od dnia dotarcia w/w oświadczenia wraz z formularzem zamówienia do firmy Mellow Sp. z o.o. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Mellow Sp. z o.o. jest równoznaczne z odmową zawarcia umowy i nie rodzi po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń. Zawarcie umowy w postaci elektronicznej wymaga uzyskania przez Zamawiającego uprzedniej zgody Mellow Sp. z o.o. na w/w formę zmówienia.
4. Składając zamówienie zgodnie z ust. 1 do 3 Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się ze Specyfikacją przygotowania plików do druku, ze Specyfikacją jakościową produktu gotowego oraz Regulaminem przechowywania towarów w Mellow sp. z o. o., które dostępne są na stronie http://mellow.com.pl/zagadnienia_techniczne.html. Niniejsze dokumenty dostępne są także w siedzibie Mellow Sp. z o.o.
5. Osoba podpisana na zamówieniu lub składająca oświadczenie zgodnie z ust. 3, oświadcza, że jest osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień.
6. Materiały muszą zostać przygotowane przez Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją przygotowania plików do druku obowiązującą w firmie Mellow Sp. z o.o., o której mowa w ust. 4 nin. Warunków składania zamówień.
7. Mellow Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu i obejrzeniu plików graficznych
8. Wszelką odpowiedzialność za dostarczone materiały, w tym dotyczącą poprawności ich przygotowania, treści, nienaruszenia praw osób trzecich, itp. ponosi Zamawiający.
9. Niedostarczenie materiałów w ustalonym terminie lub dostarczenie nieprawidłowo przygotowanych materiałów skutkuje przesunięciem terminu realizacji zlecenia, który zostanie przez Strony ustalony mailownie na nowo, o ile Mellow Sp. z o.o. nie poinformuje Zleceniodawcy o związaniu Stron pierwotnie ustalonym terminem realizacji zlecenia.
10. Poprzez otrzymanie lub/i akceptacje kompletu materiałów rozumiemy otrzymanie lub/i akceptacje ostatecznych: - plików do druku, - proofów kolorystycznych, - pdfów impozycyjnych, - makiet, - wzorów, - itp.
11. W przypadku jeśli Mellow Sp. z o.o. przygotowuje pdfy impozycyjne i przesyła Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiający powinien sprawdzić poprawności pdfa impozycyjnego jak również powinien go wydrukować i złożyć z niego makietę w celu weryfikacji poprawności układu oraz orientacji stron. Przy przeglądaniu pdfa impozycyjnego, przypominamy, że w programie powinna być włączona opcja symulacji nadruku (np. w Adobe Reader wybieramy zakładkę EDYCJA, następnie PREFERENCJE…/W oknie dialogowym po lewej stronie wybieramy zakładkę WYŚWIETLANIE STRONY… / W oknie opcji po prawej stronie wybieramy UŻYJ PODGLĄDU NADRUKU – zaznaczamy ZAWSZE)
12. Rezygnacja z wykonania proofa (cromalin, matchprint) lub w przypadku druku cyfrowego – egzemplarza próbnego, pociąga za sobą ryzyko niezgodności kolorystycznej pomiędzy drukiem a materiałami w wersji elektronicznej. Mellow Sp. z o.o. nie odpowiada w takim wypadku za niezgodność kolorystyczną.
13. Zamawiający przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych, wynikających z druku w różnych technologiach (druk offsetowy / druk cyfrowy). W szczególności składając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy / druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
14. Mellow Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju rastra z jakim będą zaświecane płyty CTP, chyba, że Zamawiający umieści stosowny zapis na podpisanym formularzu zamówienia. 
15. Wezwanie Zamawiającego do akceptacji druku odbywa się telefonicznie na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem druku (chyba, że został wskazany na formularzu zlecenia inny czas). Jeżeli Mellow Sp. z o. o. nie uda się poinformować Zamawiającego telefonicznie na wskazany w zamówieniu numer komórkowy, do Zamawiającego zostanie wysłany sms z informacją o godzinie rozpoczęcia druku i prośbą o potwierdzenie przybycia. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Zamawiającego w przeciągu 15 minut od wysłania sms-a informującego praca zostanie ściągnięta z maszyny, co spowoduje przesunięcie terminu realizacji. Jeżeli Zamawiający pragnie zrezygnować z akceptacji druku proszony jest o wysłanie takiej informacji pisemnie, a poza godzinami pracy działu handlowego wysłanie do Mellow Sp. z o.o. jako smsa zwrotnego na numer z jakiego otrzyma powiadomienie z informacją o godzinie rozpoczęcia druku i prośbą o potwierdzenie przybycia, w przeciągu 15 min od jego otrzymania, wtedy Mellow Sp. z o.o. będzie kontynuował produkcję zgodnie ze sztuką drukarską.

Nasza strona WWW używa technologii Ciasteczek (Cookie). Korzystanie z serwisu oznacza Twoją zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Sprawdź politykę prywatności.